Oudervereniging

Oudervereniging
De oudervereniging van De Caleidoscoop is de formele organisatie die op school de samenwerking tussen de ouders, de directie en de leerkrachten bevordert. De betrokkenheid van ouders bij de school wordt gezien als een belangrijk punt en krijgt maximaal gestalte in een verenigingsvorm. Iedere ouder kan lid van die vereniging zijn en heeft gelijke zeggenschap binnen de algemene ledenvergadering van de vereniging.

De oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste ouders die assisteert bij de uitvoering van allerlei schoolactiviteiten. Wij noemen op school onze oudervereniging de evenementencommissie. In de evenementencommissie komen vooral praktische schoolzaken aan de orde, zoals de organisatie van feesten en bijzondere activiteiten. Ook beheert zij de kas van de ouderbijdragen waaruit diverse schoolactiviteiten ten behoeve van de kinderen worden betaald, zoals sinterklaascadeautjes en het schoolreisje.

De evenementencommissie vergadert regelmatig, waarbij steeds ook een afgevaardigde van het team vertegenwoordigd is.
 
De ouderbijdrage
De oudervereniging beheert de bedragen die afkomstig zijn uit de ouderbijdrage. Een deel van de bijdrage is bestemd voor het financieren van kosten die niet door het rijk worden gesubsidieerd, zoals de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstmis, afscheidsavond groep 8 en excursies. In september wordt het bedrag voor het nieuwe schooljaar weer vastgesteld.
Het voldoen van de ouderbijdrage is vrijwillig. U krijgt jaarlijks een factuur. De ouderbijdrage is in 2020-2021 vastgesteld op 63 euro per jaar. Jaarlijks kan dit bedrag veranderen, u wordt daar tijdig van op de hoogte gesteld. Het kamp van groep 8 betaalt u apart. Indien uw zoon of dochter meedoet met de blazersklas, betaalt u ook een aparte bijdrage.

Natuurlijk hopen we dat alle ouders het belang inzien van bovenstaande activiteiten en daarvoor ook willen betalen. Zonder deze extra financiën kunnen dit soort activiteiten niet worden georganiseerd. Ouders die vanwege hun financiële situatie niet in staat zijn de bijdragen te voldoen, worden geadviseerd een aanvraag voor financiële ondersteuning te doen bij de afdeling Sociale Zaken van de Gemeente Haarlemmermeer. 
Wanneer de ouderbijdrage niet is betaald, gaat het kind niet mee op schoolreis en zal die dag op school worden opgevangen door één van de leerkrachten.

De ouderbijdrage wordt nooit teruggestort bij het tussentijds wisselen van school binnen een schooljaar. De ouderbijdrage tot 1 januari is 100%, na 1 januari 50 %. Kinderen die in de maanden mei, juni of juli instromen en niet meegaan op schoolreis betalen dat schooljaar niets, gaat het kind wel mee op schoolreis, dan worden de kosten in rekening gebracht.
Naast het beheren van de ouderbijdrage, zijn de leden van de evenementencommissie een onmisbare schakel tijdens de organisatie van allerlei activiteiten in de school.