Groep 8: De grote start

Dit is het afsluitend jaar van de basisschoolperiode. De groep 8 leerlingen zijn de oudste, groeien ouders en leerkrachten voorbij. De kinderen worden steeds kritischer en weten steeds beter wat ze willen en nog meer wat ze niet willen. Stap voor stap veroveren ze hun eigen plaatsje in de grote-mensen-wereld.

In groep 8 blijven we werken aan het samenwerken, leren we nog zelfstandiger te worden, wordt leren plannen nog belangrijker, werken we met een agenda, richten we ons op studerend lezen, komen verschillende projecten voorbij, verkennen we de wereld nog verder, krijgen ze huiswerk mee en blijven de wekelijkse toetsen. Kortom…ze worden voorbereid op het voortgezet onderwijs, zodat de overstap zo soepel mogelijk verloopt.
De kinderen krijgen wekelijks huiswerk mee. Dit zal voornamelijk gaan om  spelling, rekenen en leerwerk voor toetsen. Het is belangrijk dat de kinderen het huiswerk maken en ook inleveren. Indien het huiswerk niet duidelijk is kunnen er gerust vragen over gesteld worden en is extra uitleg na schooltijd mogelijk.
Hieronder leest u een beknopt overzicht waar we het komende jaar mee bezig zijn:
 
Rekenen:
In groep 8 gaat het voornamelijk om breuken, procenten, cijferen en het metriek stelsel.
We werken met de methode "Wereld In Getallen" (WIG). 
In de voorafgaande leerjaren hebben de kinderen vooral de vaardigheden van rekenen geleerd. Nu gaan we vooral aan de slag met toepassen van de geleerde kennis. Dit maakt dat sommige kinderen het rekenen nu als moeilijk kunnen gaan ervaren, daar het in de schooljaren ervoor geen problemen opleverde. 

Begrijpend lezen/taal/spelling
Voor begrijpend/studerend lezen gebruiken we "Grip op lezen", omdat het een zeer efficiënte didactiek hanteert. Kinderen leren begrijpend en studerend lezen aan de hand van 7 leesstrategieën .Daarmee krijgen ze handvatten om elke tekstsoort te kunnen lezen en interpreteren. 
Voor een goed begrip van de tekst legt Grip op lezen moeilijke woorden uit. Ook de tekstbegrippen, die nodig zijn bij begrijpend en studerend lezen, worden aangeboden. Kinderen moeten uiteenlopende teksten leren herkennen en interpreteren. Daarom bevat Grip op lezen een grote variatie aan tekstsoorten. Grip op lezen besteedt ook aandacht aan het vergelijken van informatie en meningen en aan opzoekvaardigheden. 

Naast de "gewone" lessen begrijpend lezen werken we ook aan Blits, een methode voor studievaardigheden. Hierin worden de onderdelen studieteksten, informatiebronnen, kaartlezen en schema's, tabellen en grafieken behandeld.
 
Tijdens de taallessen wordt er gewerkt aan onder andere ontleden, woordenschat en woord/zinsdeel benoeming. Regels die zijn aangeleerd in de afgelopen jaren worden herhaald, er komen een paar lastige regels bij, maar de nadruk ligt op de werkwoordspelling.

Zaakvakken
De zaakvakken lopen gewoon door. De topografie zal dit jaar gaan over verschillende delen van de wereld. De aardrijkskunde methode besteedt aandacht aan de verschillende werelddelen en hun kenmerken.
Alle behandelde tijdvakken (vanaf de jagers tot de computertijd) worden herhaald en verdiept.
Met geschiedenis worden alle behandelde tijdvakken (vanaf de jagers tot de computertijd) worden herhaald en verdiept.
Bij iedere les van aardrijkskunde, natuur en geschiedenis worden de gemaakte opdrachten gezamenlijk besproken en nagekeken. We wijzen de kinderen erop om goed te verbeteren en antwoorden eventueel aan te vullen. Nu de kinderen in groep 7 zitten verwachten wij dus meer zelfstandigheid en een kritische blik op hun werk.

Het leren voor een toets doen de kinderen thuis met behulp van een samenvatting en het eigen werkboek. Het zoeken naar een goede 'leerplek' in huis, het maken van een goede planning en manieren om te leren zijn de eerste weken onderwerp van gesprek. Iedere dag even leren is beter dan één keer per week een hele middag. Daarnaast is het voor de kinderen belangrijk dat ze leren omgaan met de beoordeling. Tevreden zijn met het resultaat dat bij je past staat hierbij voorop.

Chromebook
De kinderen krijgen regelmatig opdrachten op een chromebook te verwerken: opdracht voor taal, spelling, rekenen, taakbrief, topografie of wereldoriëntatie. Daarnaast maken de kinderen regelmatig internetopdrachten.
Ook op andere manieren proberen we de kinderen computervaardigheden aan te leren: het openen en opslaan van documenten of het gebruik van plaatjes in eigen teksten. Helaas kunnen we op school maar beperkt bezig zijn met het aanleren van computervaardigheden. Als u kans ziet om uw kind thuis dit soort vaardigheden aan te leren/te laten oefenen, dan zal uw kind daar zeer veel profijt van hebben. Zowel op school alsook thuis, nu en de komende jaren!
Tekstverwerken wordt ook steeds belangrijker voor basisschoolleerlingen. Niet verplicht uiteraard, maar wij raden u toch aan uw kind een typecursus te laten volgen. De komende jaren, ook in het voortgezet onderwijs, zal uw kind er veel plezier en profijt van hebben.

Coöperatief leren
We proberen regelmatig diverse vormen van coöperatief leren in onze lessen te integreren. Hiermee beogen we o.a. het samenwerken te bevorderen, het leren kennen van elkaar en respect hebben voor elkaar.

Zelfstandig werken
Zodra de kinderen aan het werk gaan, wordt er gewerkt met een zelfstandig werk blokje. Op deze manier kunnen kinderen elkaar eventueel helpen of geven ze aan wanneer ze juist niet gestoord willen worden. Hierdoor zorg je ervoor dat de kinderen altijd op een effectieve manier aan het werk blijven.
De kinderen die in * niveau zitten, krijgen verlengde instructie, de ** kinderen zitten in de basisgroep en volgen de klassikale instructie en de *** kinderen krijgen verkorte instructie en extra uitdaging. In welke groep uw kind zit, kan per vak verschillen. Dit wordt u tijdens de kennismakingsgesprekken verteld.
We werken met de basisvakken taal, rekenen, (technisch en begrijpend) lezen en spelling op 3 niveaus. Op deze manier bieden we de kinderen de ondersteuning aan die ze nodig hebben.

Toetsen
De methodetoetsen vinden plaats gedurende het jaar. Kinderen krijgen het nodige leerwerk mee naar huis - dit is altijd gebaseerd op stof die zij al eerder hebben behandeld.
De grotere toetsen zijn de Cito B8/M8 toets en de Centrale Eindtoets. De Cito B8/M8 toetst begrijpend lezen, spelling, woordenschat, rekenen en technisch lezen (= zo snel mogelijk lezen). Hierbij wordt gebruik gemaakt van kennis die de kinderen in voorgaande jaren hebben opgedaan. Een stukje algemene kennis is vooral bij begrijpend lezen en woordenschat van groot belang. Deze toets worden in november/december afgenomen.
De Centrale Eindtoets bestaat uit twee onderdelen: Taal en Rekenen. Deze toets wordt in april afgenomen. Voor meer uitgebreide informatie verwijs ik graag naar deze site.

Oriëntatie middelbaar onderwijs
De oriëntatie op de diverse vormen van onderwijs gebeurt d.m.v.:
* Een bezoek brengen aan de scholen voor voortgezet onderwijs in de buurt.
* Veel praten over de verschillende scholen en wat je kunt verwachten.
* Een oriënterend gesprek tussen school en ouders. Daarnaast vinden er uiteraard zowel thuis als op school ook gesprekken plaats met de leerlingen.
* Het adviesgesprek, waarna aanmelding bij de school van keuze volgt.
* Route 8 (De eindtoets)
* Een kennismakingsdag op de nieuwe school.

Schooladvies voor voortgezet onderwijs
In februari/maart wordt het definitieve schooladvies gegeven.
De resultaten van de LVS-toetsen vanaf midden groep 6 spelen een belangrijke rol. Dit geldt zeker voor de resultaten bij begrijpend lezen en rekenen. Dit laatste omdat de gegevens van begrijpend lezen en rekenen de speciale aandacht hebben van de scholen in het voortgezet onderwijs.
Uiteraard letten we bij het geven van een advies ook op andere zaken (resultaten van de methodegebonden toetsen, motivatie en concentratie tijdens de lessen, leerbaarheid, huiswerkgedrag, mate van zelfstandigheid, sociaal gedrag). Het is echter belangrijk, dat de kinderen weten dat ze bij de LVS-toetsen optimaal hun best moeten doen.