Groep 6: We groeien hard!

In groep 6 vindt er een vervolg plaats op het leerproces uit de voorgaande jaren. Tijdens het zelfstandig werken en bij het verwerken van opdrachten en informatie wordt de lat steeds hoger gelegd. Er kunnen bij de leerlingen binnen één groep grote verschillen zijn. Voor de een is herhaling en (extra) instructie erg belangrijk, de ander is toe aan meer verbreding en/of verdieping van de aangeboden lesstof. We proberen de kinderen op hun eigen niveau te begeleiden. Dit geldt niet alleen voor de didactische ontwikkeling, maar zeker ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Rond het 10e jaar vindt er een soort "groeisprong" plaats. Kinderen worden lichamelijk groter en willen dit ook graag laten merken én zien. Ze gaan zich stoer(der) gedragen en willen niet afgaan t.o.v. de andere kinderen uit de groep. Ook de eerste meningsverschillen tussen de jongens en meisjes gaan ontstaan. Dit geeft soms onzekerheden, die de kinderen graag willen verbloemen door compensatie gedrag. Dat kan lastig zijn voor jezelf en de omgeving. Het herkennen & erkennen van wat er met je kind gebeurt is voorwaarde om hem/haar in deze fase goed te begeleiden.

 
Samen oefenen
We zullen af en toe een lees-, spelling-, of rekenblad meegeven en daarbij hoort dan de vraag, of u met uw kind wilt oefenen. Samen lezen, praten over teksten, voorlezen, een computerprogramma doen en oefenen kan ook bijdragen aan een hogere opbrengst.

Onze lesdagen zullen voor het grootste gedeelte gevuld zijn met de vakken rekenen, taal, (begrijpend) lezen en spelling. Dit is dagelijks de basis. Daarnaast is er tijd voor Engels, creatieve vakken en zaakvakken. Natuurlijk wordt er twee keer per week gegymd. Af en toe zullen we een uitstapje maken en daarvoor zullen we uw hulp vragen. 

Hieronder leest u een beknopt overzicht waar we het komende jaar mee bezig zijn:

Rekenen
De methode waarmee we werken heet Wereld in Getallen. De week heeft een vaste opbouw. De lessen zelf ook, zodat de kinderen snel de structuur binnen de lessen zullen herkennen. Er wordt gewerkt op drie niveaus, waarbij rekening wordt gehouden met ieder kind. Daarbij hoort ook een computerprogramma, dat we zullen inzetten op school. Automatiseren, hoofdrekenen, getallen en bewerkingen, meten, tijd, geld, alles krijgt een plekje. In groep 6 gaan we naar de getallen tot 100.000 toe. De methode biedt een vaste strategie van uitrekenen.  Bij het meten worden o.a. cm², dm² m² en cl geïntroduceerd. Er wordt gewerkt met kilogrammen en grammen.
In groep 6 herhalen en oefenen we alle tafels en maken we grotere keersommen. Het computerspel van 'Onlineklas' mag thuis vaak gespeeld worden. 
We gaan er vanuit dat de kinderen de tijd (klok), dagen van de week en de maanden van het jaar beheersen.

Engels
Engels is een nieuw vak op het programma. We leren woorden die te maken hebben met mensen en dingen om ons heen, voeding, sport en hoe we de weg vragen. U zult zich verbazen hoe snel de kinderen de taal door hebben.

Taal
De lessen hebben een vaste opbouw, van taalbeschouwing, woordenschat, grammaticale zaken tot stellen (het schrijven van verhaaltjes en gedichtjes). Ook hier hebben we de mogelijkheid om kinderen uit te dagen of extra te helpen. In groep 6 wordt van alle kinderen een boekbespreking en een spreekbeurt verwacht. Voor taal gebruiken we de methode 'Staal'.

Spelling
Ook in groep 6 krijgen de kinderen regelmatig met een nieuwe spellingafspraak te maken. Daarnaast worden veel oude spellingafspraken geoefend. In de klas hangen de afspraken duidelijk en we zullen veel oefenen. Ook hier zetten we de computer in en kunt u thuis verschillende keren oefenen met het programma Bloon. We vragen van de kinderen om de afspraken steeds te verwoorden, zo kunnen ze beter inslijpen. Extra oefenen kan geen kwaad.
 
Lezen
Twee keer per week hebben we leesles met de methode Karakter. 
Elke dag een kwartiertje lezen thuis doet wonderen. In onze school staat een rijk gevulde boekenkast waar we gretig gebruik van maken, maar mochten kinderen het fijn vinden om leeswerk (boek, tijdschrift, informatieboek, etc.) van thuis mee te nemen, dan mag dat natuurlijk ook. Als het maar leuk is! 

Begrijpend lezen
In groep 6 wordt het aantal leesstrategieën uitgebreid. Voorgaande strategieën worden herhaald. Dit doen we met de methode 'Grip op lezen'. Bij begrijpend lezen is het heel belangrijk dat kinderen veel kennis hebben van de wereld, een goede woordenschat hebben en een behoorlijk technisch leesniveau. Met de site 'Leestrainer' heeft u een goed hulpmiddel voor thuis in handen. 

Blits
Naast de "gewone" lessen begrijpend lezen werken we ook aan Blits, een methode voor studievaardigheden. Hierin worden de onderdelen studieteksten, informatiebronnen, kaartlezen en schema's, tabellen en grafieken behandeld.

Zaakvakken
Ook de zaakvakken worden verder uitgediept. Naast verkeer, geschiedenis, natuur en techniek, is er het vak aardrijkskunde. Voor groep 6 staat Nederland op het programma. Wanneer een thema is afgesloten, krijgen de kinderen een samenvatting mee naar huis. De samenvatting moet geleerd worden, een week daarna volgt de toets.

Expressie

  We maken gebruik van de methoden "Moet je doen"  en "123zing". Daarnaast hebben de kinderen ieder donderdag blazersklas. Zij leren daar onder begeleiding van professionele muziekdocenten van Excelsior een blaasinstrument te bespelen.

Chromebook
Regelmatig werken de leerlingen op een chromebook, om de leerstof van zaakvakken(Blink), Karakter, Staal en WIG(rekenen) nog eens op een andere manier in te oefenen.

Coöperatief leren
We proberen regelmatig diverse vormen van coöperatief leren in onze lessen te integreren. Hiermee beogen we o.a. het samenwerken te bevorderen, het leren kennen van elkaar en respect hebben voor elkaar.

Zelfstandig werken
Zodra de kinderen aan het werk gaan, wordt er gewerkt met een zelfstandig werk blokje of kaartje. Op deze manier kunnen kinderen elkaar eventueel helpen of geven ze aan wanneer ze juist niet gestoord willen worden. Hierdoor zorg je ervoor dat de kinderen altijd op een effectieve manier aan het werk blijven.
De kinderen die in * niveau zitten, krijgen verlengde instructie, de ** kinderen zitten in de basisgroep en volgen de klassikale instructie en de *** kinderen krijgen verkorte instructie en extra uitdaging. In welke groep uw kind zit, kan per vak verschillen. Dit wordt u tijdens de kennismakingsgesprekken verteld.
We werken met de basisvakken taal, rekenen, (technisch en begrijpend) lezen en spelling op 3 niveaus. Op deze manier bieden we de kinderen de ondersteuning aan die ze nodig hebben.

Start advisering voor voortgezet onderwijs
Verder wordt om groep 6 een eerste start gemaakt richting de advisering voor voortgezet onderwijs in groep 8. De Cito-toetsen van januari, mei en de werkhouding zijn daarin een belangrijk meetpunten. Bij het tweede rapport (juli) gaan we als school en ouders gezamenlijk een eerste verkenning doen richting het schooladvies.