Groep 4: Een leerzaam jaar

Samen oefenen
U als ouder kunt ook een belangrijke  bijdrage leveren. Incidenteel zullen we een lees-, spelling-, of rekenblad meegeven en daarbij hoort dan de vraag of u met uw kind wilt oefenen. Samen lezen, praten over teksten, voorlezen, een computerprogramma doen en oefenen kan ook bijdragen aan een hogere opbrengst.

Lesdag
Onze lesdagen zullen voor het grootste gedeelte gevuld zijn met de vakken rekenen, taal, (begrijpend) lezen en spelling. Dit is dagelijks de basis. Daarnaast is er tijd voor de creatieve vakken. Natuurlijk wordt er twee keer per week gegymd. Af en toe zullen we een uitstapje maken en daarvoor zullen we uw hulp willen inroepen. Meestal zal er een oproep via de groepsouder plaatsvinden.

Hieronder leest u een beknopt overzicht waar we het komende jaar mee bezig zijn:

Leesonderwijs
Het leesonderwijs neemt nog steeds een belangrijke plaats in tijdens het vierde schooljaar. En er wordt begonnen met begrijpend lezen aan de hand van de methode "Grip op lezen". Leerzame vragen helpen kinderen de tekst te begrijpen. De 7 leesstrategieën van Grip op lezen zijn:

1. Doel bepalen

Waarom lees ik de tekst?

2. Voorspellen

Waar gaat de tekst over?

3. Voorkennis ophalen

Wat weet ik al over het onderwerp?

4. Herstellen

Wat doe ik als ik het niet meer snap?

5. Vragen stellen

Welke vragen zie ik?

6. Visualiseren

Welk plaatje past bij de tekst?

7. Samenvatten

Hoe vat ik de tekst samen?

Het technisch lezen (de techniek om te kunnen lezen) wordt verder ontwikkeld tijdens de diverse leesactiviteiten zoals het vrij-lezen, werken met onze methode Estafette (4x per week), duo-lezen en voorlezen. Activiteiten die we verder nog inzetten om de zwakkere lezer te helpen zijn: race lezen, ralfi lezen en het dagelijks flitsen van woorden. Geleidelijk vindt een overgang plaats van begrijpend naar studerend lezen: de kinderen leren leesstrategieën die het studeren gemakkelijker maken. 


Taal
Voor taal maken we in groep 4 een start met de methode "Staal" waarin onder andere gewerkt wordt aan woordbouw, zinsbouw, schrijven (stellen) en spelling.

Schrijven
Tijdens de schrijflessen komen de hoofdletters aanbod en moeten de kinderen op kleinere lijntjes leren schrijven. Er staan nog wel hulplijntjes bij. In groep 4 gaan ze schrijven met een vulpen, een pen of een dunschrijver. Ook mogen de kinderen van thuis een Stabilo mee nemen. Veel kinderen vinden het prettig om daarmee te schrijven.

Rekenen
De methode waarmee we werken heet "Wereld in Getallen". De week heeft een vaste opbouw. De lessen zelf ook, zodat de kinderen snel de structuur binnen de lessen zullen herkennen.  Daarbij hoort ook een computerprogramma. Deze zullen we inzetten op school. Automatiseren, hoofdrekenen, getallen en bewerkingen, meten, tijd, geld, alles krijgt een plekje.
In groep 4 zullen we voornamelijk werken tot 100. De kinderen leren de tafels van 1 tot en met 6 en 10. Het computerspel van 'Onlineklas' mag thuis vaak gespeeld worden. Hier kun je op een leuke manier sommen en de tafels oefenen. Ook Ambrasoft heeft een erg goed oefenprogramma.  
Expressie
We maken gebruik van de methoden "Moet je doen"  en "123zing". Deze methoden bestaan uit:
  • Dans: verhaaltje met bewegingen op muziek.
  • Drama: het uitbeelden wat in een verhaal wordt verteld.
  • Muziek: het aanleren van een liedje al dan niet met bewegingen en muziekinstrumenten.
Chromebooks
Regelmatig werken de leerlingen op een chromebook, om de leerstof van Estafette, Staal en w.i.g nog eens op een andere manier in te oefenen.

Coöperatief leren
We proberen regelmatig diverse vormen van coöperatief leren in onze lessen te integreren. Hiermee beogen we o.a. het samenwerken te bevorderen, het leren kennen van elkaar en respect hebben voor elkaar.

Zelfstandig werken
Zodra de kinderen aan het werk gaan, wordt er gewerkt met een zelfstandig werk blokje  of kaartje. Op deze manier kunnen kinderen elkaar eventueel helpen of geven ze aan wanneer ze juist niet gestoord willen worden. Hierdoor zorg je ervoor dat de kinderen altijd op een effectieve manier aan het werk blijven.
De kinderen die in * niveau zitten, krijgen verlengde instructie, de ** kinderen zitten in de basisgroep en volgen de klassikale instructie en de *** kinderen krijgen verkorte instructie en extra uitdaging. In welke groep uw kind zit, kan per vak verschillen. Dit wordt u tijdens de kennismakingsgesprekken verteld.
We werken met de basisvakken taal, rekenen, (technisch en begrijpend) lezen en spelling op 3 niveaus. Op deze manier bieden we de kinderen de ondersteuning aan die ze nodig hebben.