Groep 3: We leren lezen!

Samen oefenen
U als ouder kunt ook een belangrijke  bijdrage leveren. Incidenteel zullen we een lees-, spelling-, of rekenblad meegeven en daarbij hoort dan de vraag of u met uw kind wilt oefenen. Samen lezen, praten over teksten, voorlezen, een computerprogramma doen en oefenen kan ook bijdragen aan een hogere opbrengst.

Lesdag
Onze lesdagen zullen voor het grootste gedeelte gevuld zijn met de vakken rekenen, taal, lezen en spelling. Dit is dagelijks de basis. Daarnaast is er tijd voor de creatieve vakken. Natuurlijk wordt er twee keer per week gegymd. Af en toe zullen we een uitstapje maken en daarvoor zullen we uw hulp willen inroepen. Via het ouderportaal kunt u zich dan inschrijven om te helpen.

Hieronder leest u een beknopt overzicht waar we het komende jaar mee bezig zijn:

Lees/taalonderwijs
Dit is een belangrijk onderdeel voor groep 3. Daarom wordt er ook veel tijd aan besteed. (ongeveer 1,5 uur per dag)
De introductie van de les is steeds gezamenlijk. Daarna kan de instructie en verwerking worden aangepast op het niveau van het individuele kind. We werken met 4 niveaus; ster (extra oefening), maan (basis), raket (versnelling) en zon (verrijking). Hiervoor hebben we allerlei materiaal tot onze beschikking, zoals het computerprogramma, leesboekjes en werkboekjes. Deze niveaus worden ingedeeld n.a.v. toetsen die we regelmatig zullen afnemen.
Bij de lessen van Veilig leren lezen, maken we veel gebruik van het digibord.
Het is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind om regelmatig samen te lezen en voor te lezen. In de bibliotheek (gratis) kunt u boekjes lenen, die aansluiten op het leesniveau van het kind.
Verdere informatie over de methode veilig leren lezen, kunt u vinden op www.veiliglerenlezen.nl, KIM versie. Ook leuk en leerzaam is de yurl site van Juf Rita, http://jufritapcbsmozaiek.yurls.net/nl/page/947958. Zij heeft per kern allemaal leuke leerspellen klaar staan. 

Schrijven
De methode Pennenstreken is gekoppeld aan onze leesmethode. In groep 3 is het belangrijk dat de kinderen de lettervormen gaan  beheersen. Tegen het einde van groep 3, gaan we het aan elkaar schijven inoefenen. Erg belangrijk bij het schrijven zijn: de houding, potloodgreep, motoriek, richting van de letters en de lettervormen. In groep 3 schrijven de leerlingen met een potlood. Het potlood krijgen ze van school. Handig is om een grote gum en dichte puntenslijper mee te geven.

Rekenen
We gebruiken de methode wereld in getallen. Belangrijke onderdelen van het rekenprogramma zijn: rekenbegrippen, rekenkundige bewerkingen als erbij en eraf tot 20 en meetactiviteiten. Ook oefenen we met redactiesommen. Welke som zit in het verhaal. En we maken al even kennis met getallen tot 100.
Kinderen die de leerstof vlot beheersen krijgen uitdaging in de vorm van extra ander werk .
Het is altijd leerzaam om thuis regelmatig spelletjes met kinderen te doen waarbij het tellen en vergelijken aan bod komen (bijv. Ganzenbord, domino).
Expressie
We maken gebruik van de methoden "Moet je doen"  en "123zing". Deze methoden bestaan uit:
  • Dans: verhaaltje met bewegingen op muziek.
  • Drama: het uitbeelden wat in een verhaal wordt verteld.
  • Muziek: het aanleren van een liedje al dan niet met bewegingen en muziekinstrumenten.
Computer
Regelmatig werken de leerlingen aan de computer, om de leerstof van lezen en rekenen nog eens op een andere manier in te oefenen.

Coöperatief leren
We proberen regelmatig diverse vormen van coöperatief leren in onze lessen te integreren. Hiermee beogen we o.a. het samenwerken te bevorderen, het leren kennen van elkaar en respect hebben voor elkaar.

Zelfstandig werken
Zodra de kinderen aan het werk gaan, wordt er gewerkt met een zelfstandig werk blokje. Op deze manier kunnen kinderen elkaar eventueel helpen of geven ze aan wanneer ze juist niet gestoord willen worden. Hierdoor zorg je ervoor dat de kinderen altijd op een effectieve manier aan het werk blijven.
De kinderen die in * niveau zitten, krijgen verlengde instructie, de ** kinderen zitten in de basisgroep en volgen de klassikale instructie en de *** kinderen krijgen verkorte instructie en extra uitdaging. In welke groep uw kind zit, kan per vak verschillen. Dit wordt u tijdens de kennismakingsgesprekken verteld.
We werken met de basisvakken taal, rekenen, (technisch en begrijpend) lezen en spelling op 3 niveaus. Op deze manier bieden we de kinderen de ondersteuning aan die ze nodig hebben.

Verjaardag
Als uw kind jarig is mag dat natuurlijk op school gevierd worden. Vanaf groep 3 vieren wij de verjaardagen zonder ouders. De traktatie wordt begin van de dag meegenomen naar school. Wilt u eraan denken dat de traktatie zo gezond mogelijk is? Een kleinigheidje is al leuk genoeg. Denkt u bij de traktatie ook aan allergieën of bijzonderheden van de kinderen. U kunt dit altijd navragen bij de leerkracht.