Kennismaking en inschrijving

Kennismaking 
Wanneer u belangstelling heeft voor onze school, kunt u een afspraak maken voor een orienterend gesprek met de directeur Titia Korenhoff of met een van de coordinatoren. De directeur/coördinator zal van alles vertellen over de school en u kunt al uw vragen stellen. Zo bepaalt u of  ICBS De Caleidoscoop misschien de juiste school is voor uw kind. U kunt uw kind meenemen naar dit gesprek, er is altijd speelgoed beschikbaar voor de kleintjes.

Aanmelden
Wanneer u besluit uw kind definitief aan te melden, vult u een aanmeldingsformulier in. U krijgt een ontvangstbevestiging toegestuurd per mail. Een half jaar voordat uw kind 4 jaar wordt nemen wij contact op met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Ongeveer zes weken voordat uw kind vier jaar wordt, neemt de betrokken groepsleerkracht met u contact op om nader kennis te maken. Tijdens dat gesprek krijgt u verdere informatie over het reilen en zeilen in de groep waar uw kind komt. Allerlei praktische zaken komen in het gesprek met de leerkracht aan de orde. Ook wordt dan afgesproken, wanneer uw kind alvast een gedeelte van de dag mag komen wennen. Het gaat hierbij om drie dagdelen, die u samen met de leerkracht vaststelt. Wij adviseren u om deze wenmomenten zo mogelijk op de ochtenden te laten plaatsvinden in de drie weken voordat uw kind vier jaar wordt.
 
Overgang tussen basisscholen.
Een tussentijdse wisseling van uw kind naar een andere school is mogelijk bij een verhuizing of wanneer er onvrede bestaat over de huidige school. Omwille van zorgvuldigheid hebben de scholen in de Haarlemmermeer voor het laatste punt de volgende afspraken gemaakt.
 • U neemt voor u tot actie overgaat altijd eerst contact op met de directeur van de school waar uw kind nu zit.
 • Als u belt voor informatie in verband met een wens tot overplaatsing, wordt naar u geluisterd.
 • U maakt een afspraak voor een orienterend gesprek.
 • Wilt u uw kind aanmelden, dan vult u het aanmeldingsformulier in. Bij het aanmeldingsformulier zit een formulier voor toestemming om het dossier van uw kind op te vragen bij de huidige school. Geeft u geen toestemming, dan kunnen wij niet onderzoeken of wij een goede plek voor u kind zijn en verwijzen we u terug naar de huidige school.
 • De huidige school wordt vervolgens op de hoogte gebracht van uw verzoek en de reden van vertrek, het dossier wordt opgevraagd.
 • Er wordt onderzocht of De Caleidoscoop een passend aanbod heeft voor uw kind. M.a.w. kan De Caleidoscoop voldoen aan de onderwijsbehoefte van uw kind.
 • Tussentijdse wisseling van school vindt slechts plaats wanneer er sprake is van verstoorde verhoudingen dan wel dat het onderwijsaanbod voor de betreffende leerling niet toereikend genoeg is.
 • De beslissing tot plaatsing ligt bij de directie, na overeenstemming met de directie van de school van herkomst.
 • Het wisselen van school vindt niet plaats in de eerste en laatste acht weken van het schooljaar.
 • In alle gevallen vindt uitwisseling van leerlingengegevens plaats (leerlingendossier, onderwijskundig rapport). De intern begeleiders van de scholen zijn contactpersonen.
 • Scholen zijn altijd verplicht een onderwijskundig rapport van het kind voor de nieuwe school mee te geven.
 • Op De Caleidoscoop hanteren we een maximale groepsgrootte van 28 leerlingen.