Absentie

Ziekmelden 

Via het ouderportaal Parro kunt u doorgeven aan de leerkracht dat uw kind ziek is.
Wanneer uw kind tijdens schooltijd ziek wordt, of als zich onverhoopt een ander 'noodgeval' voordoet, neemt één van de leerkrachten contact met u op. Als u overdag regelmatig op een ander adres dan thuis aanwezig bent, geeft u daarvan dan het telefoonnummer aan ons door? Ook het doorgeven van een tweede telefoonnummer van (bijvoorbeeld) familie of een oppas is van belang.

Verlof Wegens bijzondere omstandigheden

In sommige gevallen heeft uw kind recht op verlof. Hiervan is echter alleen sprake in bijzondere gevallen.
Verlof wordt alleen toegestaan in de volgende situaties:
  • Vijfjarigen mogen per week maximaal vijf lesuren verzuimen. Dit uiteraard in overleg met de leerkracht van uw kind en de directie van de school. Daarnaast kan de directie aan vijfjarigen, op verzoek van ouders, nog vijf extra uren verlof per week verlenen.
  • Wanneer vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders (landbouw, tuinbouw enz.) tijdens de zomervakantie geen aaneengesloten periode van twee weken vakantie opgenomen kan worden. Het is echter nooit toegestaan daarvan gebruik te maken gedurende de eerste twee weken van een nieuw schooljaar.
  • In bijzondere gevallen, bv. een familiejubileum, huwelijk of bij het overlijden van een familielid.
 
U doet een verlofaanvraag via het ouderportaal. Daarna dient u altijd twee maanden van te voren (behalve uiteraard wanneer het een overlijden betreft) een formulier in te vullen, dat bij de directie en bij de groepsleerkracht verkrijgbaar is. Na ontvangst zal de directie het verzoek wel of niet verlenen.
Wij gaan er echter vanuit dat u zich aan de door school geplande vakantieregeling houdt. Deze is te vinden in deze schoolgids en op onze website.
Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld aan de leerplichtambtenaar. Hiertegen kunt u ook in beroep gaan als u van mening bent, dat uw kind ten onrechte geen verlof is gegeven.
Voor data van vakanties en vrije dagen verwijzen wij naar onze jaarkalender.
 
Sommige kinderen hebben een bijzonder talent, zij kunnen goed voetballen, dansen of turnen. Hiervoor wordt af en toe vrij gevraagd van school voor evenementen. In principe is verlof voor dit soort wedstrijden niet toegestaan. In overleg met directie en sportbond kan hier in een enkel geval een uitzondering worden gemaakt, dit ter beoordeling van de directie.

Wegens bezoek medische instantie 

Wanneer uw kind onder schooltijd een bezoek brengt aan de tandarts of een andere medische instantie en daarvoor een halve dag of langer afwezig is, dient u dit aan te vragen middels een verlofbrief. Deze verlofbrief kunt u op het secretariaat in de kamer van de directeur ophalen en ingevuld weer retourneren. Dit geldt alleen als het bezoek een dagdeel of meer betreft.