Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht overlegorgaan van ouders en personeel met het bevoegd gezag (vertegenwoordigd door de directie) en bestaat uit zes personen: drie ouders en drie leerkrachten. Dit aantal wordt bepaald door het leerlingenaantal.
De MR heeft in de eerste plaats bij wet vastgestelde bevoegdheden, zoals het bespreken van de gang van zaken in de school met de directie. Hierbij heeft de raad instemmings- of adviesrecht. Enkele onderwerpen die worden besproken zijn o.a. personeel, de begroting, het onderhoud van de school, het schoolplan en deze schoolgids. 

De medezeggenschapsraad vergadert zes keer per jaar (openbaar). Voor vragen en/of informatie: mr@decaleidoscoop.nl 
 

De samenstelling van de MR:

Namens de ouders:
Willemijn de Baat, voorzitter
Joris Pronk
Mark Voetman


Namens de leerkrachten:
Esther Kroon, secretaris
Martin van Wissen van Veen
Annemieke Doornebos