Visie en missie

Onze missie en visie                                                                                                                                                              Basisschool De Caleidoscoop is een veilige plek waar elk kind de mogelijkheid krijgt om zich optimaal te ontplooien en zijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij hebben de missie om elk kind te laten groeien tot evenwichtige mensen met respect voor elkaar, de natuur, gezondheid en het milieu.
We willen kinderen hun eigen talenten laten ontdekken en ontplooien en leren vol zelfvertrouwen in de maatschappij te staan.Kernverhaal: laat zien wie je bent!
Wij geloven dat ieder kind bijzonder is en over speciale, eigen talenten beschikt.  Wij willen hun natuurlijke vermogen aanspreken om hun talenten te ontwikkelen. Wij gebruiken daarbij de intrinsieke motivatie van het kind om het tot ontwikkeling te laten komen.  We richten ons onderwijs daarom zo in dat de talenten van leerlingen spelenderwijs en doelgericht de ruimte krijgen zich te ontwikkelen tot vaardigheden die zij in hun toekomst nodig hebben. Onze professionele, inspirerende leerkrachten geven, vanuit het directe instructiemodel, mondelinge en/of schriftelijke feedback aan de leerlingen zodat zij optimaal betrokken zijn bij hun leerproces.
We leren van en met elkaar in een rijke leeromgeving waarbij diverse talenten worden aangeboord.
 
    Hoe doen we dat op de Caleidoscoop?
    Kinderen leren samenwerken, verantwoordelijkheid te     nemen en zelfstandig te worden. Daarbij zetten we     veel coöperatieve werkvormen in, zowel binnen de     eigen groep als groepsdoorbrekend. Het kind ervaart     betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het eigen     leerproces en de omgeving.
    We hechten grote waarde aan de sociaal-emotionele     ontwikkeling van de kinderen. Kunstzinnige vorming
    en expressie speelt daarin een duidelijke rol. In     samenwerking met de BSO bieden we een goede     balans tussen kennis, kunst, cultuur en sport.


Finse lessen voor talentontwikkeling
Onze visie is gebaseerd op het onderwijs in Finland, waar het onderwijs van hoge kwaliteit is. In Finland is het onderwijs vooral gericht op talentontwikkeling in aanvulling op cognitieve ontwikkeling. Er wordt voldoende tijd besteed aan basisvakken als taal en rekenen, maar beeldende- en sociale-emotionele vorming nemen ook een belangrijke plaats in, in het onderwijs. De Finnen vinden spelen en spelend leren ook belangrijk.
Binnen het Finse onderwijs wordt maatwerk geboden en leerkrachten hebben veel autonomie. Leerkrachten zijn in staat om onderwijsprogramma's samen te stellen en de goede leerstofkeuzes te maken. De leerlijnen staan vast, maar de leerkracht heeft de vrijheid om de manier waarop het onderwijs wordt aangeboden en het moment van aanbieden zelf te kiezen.

Onze profielpijlers
Geïnspireerd op het Finse onderwijs herkennen we de volgende profielpijlers voor onze school:
  • Hoge kwaliteit van leerkrachten en hoge effectiviteit van lessen.
  • Goede balans tussen inspanning (leren) en ontspanning (spelen)
  • Focus op talentontwikkeling en toekomst
  • Gezonde school met aandacht voor voeding en beweging